4P&P MONITOR

Prihlásenie do 4P&P Monitoru

Systém 4P&P Monitor uľahčuje prácu, ako našim klientom, tak aj našim interným a externým pracovníkom. Pre prihlásenie do systému 4P&P Monitor zadajte vaše prihlasovacie údaje, ktoré sme vám poslali prostredníctvom SMS správy na váš mobilný telefón a tiež e-mailom.
?
V prípade, že ste zabudli heslo, zašlite na číslo +421 917 570 570 SMS v tvare: HESLOmedzeraVAŠEUŽÍVATEĽSKÉMENO napr. HESLOmedzeraNOVAK543. 4P&P Monitor Vám obratom odošle email alebo SMS s aktuálnym heslom pre vstup do aplikácie.

Registrácia do 4P&P Monitoru

Do poľa „Autentizačný kód“ napíšte kód, ktorý ste obdržali na Váš mobilný telefón. Pozor, autentizačný kód je jednorazový, po prvom použití sa stane naďalej neplatným.

Po prihlásení ste povinní vyplniť všetky potrebné údaje. Riadne sa tak zaregistrujete a obdržíte prihlasovacie údaje do systému 4P&P Monitor. Tieto údaje si starostlivo uschovajte. Registrácia je určená výhradne pre našich externých pracovníkov (hostesky, promotéri, merchandiseri ...) a je bezpodmienečne nutná pre ďalšie používanie aplikácie 4P&P Monitor.
?
V prípade otázok alebo problémov s prihlásením či registráciou nás kontaktujte na support@4pap-slovakia.sk.

PONUKA PRÁCE

Hosteska / promotér / merchandiser
Osobné údaje
Trvalé bydlisko
Ostatné údaje
Skúsenosti
Záujem pracovať v týchto regiónoch
Fotografia („poskytnutie fotografie je dobrovoľné, jej neposkytnutie nebude mať vplyv na prípadné uzatvorenie zmluvy“)

Formulár akceptuje fotografie iba vo formáte JPG o maximálnej veľkosti 2 MB

Na základe Vašej registrácie do kariérneho systému 4P&P MONITOR za účelom možnosti nadviazania vzájomnej spolupráce, bude spoločnosť 4P&P Slovakia, spol. s r.o., Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava, IČO: 35 799 315 (ďalej len „4P&P“ alebo „Správca“) spracovávať Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s platnými regulatórnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, a to predovšetkým v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679 („GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o spracovaní osobných údajov. Spracovanie osobných údajov bude spoločnosť 4P&P uskutočňovať prostredníctvom svojich elektronických systémov.

Účel a právny základ spracovania

  1. Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať pre účely uzatvorenie zmluvy (napr. Dohody o vykonaní práce, Dohody o pracovnej činnosti a pod.) a ďalej tiež pre účely plnenia právnych povinností vyplývajúcich z uzatvorenia zmluvy (predovšetkým v oblasti účtovného a daňového práva a pod.).
  2. V prípade neuzatvorenia zmluvy bude Správca Vaše osobné údaje spracovávať na základe Vášho súhlasu, a to výlučne pre účely, pre ktoré bola registrácia urobená, teda pre účely ponuky pracovných príležitostí vo vyššie uvedených oblastiach (hosteska / promotér / merchandiser).


Doba spracovania V prípade spracovania pre účely plnenia zmluvy a právnych povinností sa doba spracovania riadi špeciálnymi právnymi predpismi (predovšetkým v oblasti účtovníctva a daní).

V prípade spracovania na základe Vášho súhlasu prebieha spracovanie po dobu udelenia súhlasu (2 roky) alebo do jeho odvolania.

Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa GDPR právo: (i) na prístup k osobným údajom; (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov; (iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné pre účely pre ktoré boli spracovávané alebo spracovanie Správcovi neukladá zákonná povinnosť; (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov; (v) na prenositeľnosť osobných údajov spracovávaných na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy; (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami; (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Kontaktné údaje

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obráťte písomne na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na osobneudajeinfo@4pap.sk. Správca si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

Informácie o spracovaní osobných údajov v aktuálnom znení sú dostupné na : https://4pap.com/sk/ochrana-osobnych-udajov
Beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Bez udelenia súhlasu nie je registrácia do kariérneho systému 4P&P Monitor určeného k nadviazaniu vzájomnej spolupráce možná. Pokiaľ s poskytnutím Vašich osobných údajov prostredníctvom registračného formulára nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať písomne na adrese sídla Spoločnosti.
info.sk@4pap.com +421 254 654 401