4P&P MONITOR

Prihlásenie do 4P&P Monitoru

Systém 4P&P Monitor uľahčuje prácu, ako našim klientom, tak aj našim interným a externým pracovníkom. Pre prihlásenie do systému 4P&P Monitor zadajte vaše prihlasovacie údaje, ktoré sme vám poslali prostredníctvom SMS správy na váš mobilný telefón a tiež e-mailom.
?
V prípade, že ste zabudli heslo, zašlite na číslo +421 917 570 570 SMS v tvare: HESLOmedzeraVAŠEUŽÍVATEĽSKÉMENO napr. HESLOmedzeraNOVAK543. 4P&P Monitor Vám obratom odošle email alebo SMS s aktuálnym heslom pre vstup do aplikácie.

Registrácia do 4P&P Monitoru

Do poľa „Autentizačný kód“ napíšte kód, ktorý ste obdržali na Váš mobilný telefón. Pozor, autentizačný kód je jednorazový, po prvom použití sa stane naďalej neplatným.

Po prihlásení ste povinní vyplniť všetky potrebné údaje. Riadne sa tak zaregistrujete a obdržíte prihlasovacie údaje do systému 4P&P Monitor. Tieto údaje si starostlivo uschovajte. Registrácia je určená výhradne pre našich externých pracovníkov (hostesky, promotéri, merchandiseri ...) a je bezpodmienečne nutná pre ďalšie používanie aplikácie 4P&P Monitor.
?
V prípade otázok alebo problémov s prihlásením či registráciou nás kontaktujte na support@4pap-slovakia.sk.

PONUKA PRÁCE

Hosteska / promotér / merchandiser
Osobné údaje
Trvalé bydlisko
Ostatné údaje
Skúsenosti
Záujem pracovať v týchto regiónoch
Fotografia

Formulár akceptuje fotografie iba vo formáte JPG o maximálnej veľkosti 2 MB

Na základe Vašej registrácie bude spoločnosť 4P&P Slovakia, spol. s r.o., Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava, IČO 35 799 315, ako správca, spracovávať Vami poskytnuté osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) (EU) 2016/679. Spracovanie osobných údajov bude spoločnosť 4P&P Slovakia, spol. s r.o. uskutočňovať prostredníctvom svojich elektronických systémov.

Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov:
Súhlasím, aby správca spracovával moje osobné údaje pre účely evidovania mojej osoby a ponuky pracovných príležitostí. Súhlas udeľujem na dobu dvoch (2) rokov. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti, a to iba v miere potrebnej pre účely spracovania.
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte príslušné práva:
  • a) Na prístup k osobným údajom
  • b) Na opravu alebo doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov
  • c) Na vymazanie osobných údajov, ak nie sú osobné údaje potrebné na účely, pre ktoré boli spracovávané alebo ak zistíte, že boli spracované neoprávnene
  • d) Na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch
  • e) Na prenositeľnosť údajov
  • f) Vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov
  • g) Obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov
Podrobnosti o zárukách ochrany si môžete vyžiadať od správcu písomne na adrese: 4P&P Slovakia, spol. s r.o., Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava, osobniudajeinfo@4pap.cz
info.sk@4pap.com + 421 254 654 401