Úvod

Spoločnosť 4P&P Slovakia, spol. s r.o., Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava, IČO: 35 799 315 (ďalej iba „4P&P“ alebo „Správca“) dôsledne spracováva všetky osobné údaje v súlade s platnými regulatórnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4P&P je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EU) 2016/679) („GDPR“), správcom Vašich osobných údajov, t.j. zhromažďuje, uchováva a využíva (a inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov („Zásady“) sa vzťahujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané Správcom v priebehu Vášho používania internetových stránok, ktorých je Správca prevádzkovateľom („Internetové stránky“), (ii) spracovanie osobných údajov zo strany Správcu v priebehu plnenia zmlúv s obchodnými partnermi, (iii) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Správcu, (iv) spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie alebo spoluprácu a bývalých zamestnancov, (v) spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné pre účely ochrany oprávnených záujmov Správcu a/alebo jeho obchodných partnerov, (vi) na spracovanie osobných údajov vykonávaných Správcom na základe Vami udeleného súhlasu.

Zásady popisujú účely spracovania osobných údajov a spôsob ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovania osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobu uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k osobným údajom.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou 4P&P spracovávané pre tieto účely:

Spracovávané osobné údaje

4P&P je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania:

Údaje subjektov údajov Účel spracovania
Meno a priezvisko Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Správcu
Kontaktná adresa Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Správcu
Dátum narodenia Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Správcu
E-mail Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Správcu
Telefónne číslo Plnenie zmluvy, Ochrana oprávneného záujmu Správcu
Číslo účtu (IBAN, BIC) Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Správcu
IČO, DIČ Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu Správcu
Kamerové záznamy Ochrana zdravia a majetku (iba v objekte skladu spoločnosti 4P&P)
Osobné údaje poskytnuté uchádzačom o zamestnanie Opatrenia pred uzatvorením zmluvy, oprávnený záujem Správcu

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

Pokiaľ udelíte 4P&P súhlas so spracovaním osobných údajov, beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas je poskytovaný na dobu adekvátnu účelu, uvedenú vždy v texte príslušného súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Konkrétne v prípade (i) U-testu osobnosti na dobu trvania výberového konania na príslušnú pozíciu, (ii) zasielanie pozvánok bývalým zamestnancom na dobu 3 roky, (iii) zasielanie ponúk na spoluprácu osobám registrovaným v systéme Monitor na dobu 2 roky.

Príjemcovia osobných údajov

V spoločnosti 4P&P sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, prípadne jednotlivým spracovateľom osobných údajov zmluvne viazaných Správcom, či ďalším správcom. Vždy však iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe odpovedajúceho právneho titulu a garančne odpovedajúceho zabezpečenia Vášho súkromia. Ide napríklad o (i) dodávateľov a poskytovateľov služieb (vrátane on-line služieb) akými sú napr. analytické nástroje, CRM systémy, technické služby a podpory, poistné služby, logistické služby, právne služby; (ii) osoby spracovávajúce firemné výkazníctvo, účtovníctvo a obchodnú administratívu 4P&P, (iii) prípadne iné tretie strany, ktoré poskytujú alebo prijímajú služby v súvislosti s plnením zmluvných alebo zákonných povinností 4P&P.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s našou materskou (Advantage Smollan Ltd http://www.advantagesmollan.com/) či (4P&P spol. s r.o. (http://4pap.com/cz/) spoločnosťou. K poskytovaniu dochádza predovšetkým pre interné administratívne účely (napríklad k zaisteniu konzistentného a koherentného poskytovania služieb našim zákazníkom, v rámci dodržovania predpisov, vykonávania auditu a monitoringu, v rámci výskumu a vývoja a k zaisteniu kvality poskytovaných služieb, a pod.). V určitých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje zdieľať tiež v rámci všetkých členov skupiny, ktorých zoznam nájdete TU, a to predovšetkým pokiaľ nám tieto spoločnosti poskytujú produkty a služby, napr. systémy informačných technológií,

4P&P je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná niektoré osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činných v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

Osobné údaje tretích osôb

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumie napríklad osobné údaje zamestnancov obchodných partnerov Správcu a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci s 4P&P (napr. dopravci a zamestnanci dopravcov), osobné údaje účastníkov akcií poriadaných pre obchodných partnerov Správcu, prípadne iné údaje, ktoré 4P&P obdrží od obchodného partnera v súvislosti s uzatvorením či plnením zmluvy, budú spracovávané v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije Správca výlučne za účelom plnenia zmluvy s obchodnými partnermi. Obchodný partner týmto berie na vedomie, že 4P&P bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú zvláštnymi predpismi. Po dlhšiu dobu budú potom uchovávané, pokiaľ vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Obchodný partner je povinný riadne poučiť o spracovaní osobných údajov spoločnosťou 4P&P svojich zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na strane obchodného partnera na spolupráci so spoločnosťou 4P&P.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej na dobu, na ktorú je Správca povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecné záväzných právnych predpisov. V ostatných prípadoch vyplýva doba spravovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po nižšie uvedenú dobu:

Účel spracovania Doba uchovávania
Plnenie zmluvy po dobu trvania zmluvy a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy
Plnenie právnych povinností po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom
Ochrana oprávneného záujmu Správcu Maximálne po dobu 3 rokov od doby začiatku spracovania údajov, ak neustanovuje zvláštny právny predpis inak, alebo ak v odôvodnených prípadoch nevznikne potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom.

POUŽÍVANIE COOKIES

Súbory cookies sú obsahovo malé dátové súbory, ktoré sa do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia ukladajú pri návšteve internetových stránok. Súbory cookies slúžia k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na internetové stránky a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

4P&P súbory cookies používa v prípade, že navštívite naše internetové stránky, a to najčastejšie v prispôsobenom obsahu, anonymným štatistikám ohľadne návštevnosti, k výberu relevantných reklám a k uľahčeniu bezpečnejšieho prihlásenia.

Na našich internetových stránkach používame dva základné druhy súborov cookies:

Technický názov Vydavateľ Účel o popis cookies Druh/ Doba trvania
CONSENT Google.com Nastavenie jazyku webovej stránky Permanentná (20 rokov)
Ga Google Analytics Slúži k rozlišovaniu užívateľov webových stránok pridelením náhodne generovaného čísla Permanentná (20 mesiacov)
Gat Google Analytics Slúži k vyhodnoteniu požiadaviek na webovej stránka Relačná
Gid Google Analytics Slúži k identifikácii návštevníka 24 hodín
Sessid 4pap.com Obsahuje odkaz na reláciu uloženú na webovom serveri. V prehliadači užívateľa nie sú uložené žiadne informácie a tento súbor cookie môže používať iba aktuálna webová stránka Relačná
cookieconsent_status 4pap.com Uchováva informáciu o tom, či si užívateľ prial povoliť analytické cookies. Permanentná

Relačné cookies: Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú do súboru cookies Vášho prehliadača iba na dobu, kým ukončíte práci s prehliadačom. Tieto cookies sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť internetových stránok alebo pridružených aplikácií.

Permanentné cookie: Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich webových stránkach (napr. jednoduchšia a rýchlejšia navigácia.) Tieto cookies zostávajú vo Vašom prehliadači dlhšie obdobie. Dĺžka tohto obdobia závisí od zvoleného nastavenia prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve internetových stránok.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú, a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť:

  1. Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o Vás 4P&P spracováva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ áno, máte právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
  2. Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás 4P&P spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. 4P&P urobí bezodkladne opravu s ohľadom na technické možnosti.
  3. Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, 4P&P vymaže Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) spracovanie Správcovi neukladá zákonná povinnosť.
  4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem o vymazanie, ale iba na dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete u Správcu žiadať obmedzené spracovanie Vašich osobných údajov.
  5. Právo na prenositeľnosť údajov: v prípade, že chcete, aby 4P&P Vaše osobné údaje, ktoré spracováva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, 4P&P vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
  6. Právo vzniesť námietku: máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely ochrany oprávnených záujmov Správcu. V prípade, že 4P&P nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte písomne na adresu sídla spoločnosti 4P&P alebo emailom na gdpr@4pap.cz. Správca si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018, dátum poslednej revízie – Január 2020.

info.sk@4pap.com +421 254 654 401