Úvod

Společnost 4P&P spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO: 25618768 (dále jen „4P&P“ nebo „Správce“) zpracovává veškeré osobní údaje důsledně v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4P&P je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání internetových stránek, jejichž je Správce provozovatelem („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany Správce během plnění smluv s obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce, (iv) zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo spolupráci a bývalých zaměstnanců, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce a/nebo jeho obchodních partnerů, (vi) na zpracování osobních údajů prováděné Správcem na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady popisují účely zpracování osobních údajů a způsob jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností 4P&P zpracovávány pro tyto účely:

Zpracovávané osobní údaje

4P&P je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účel zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Datum narození Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Číslo účtu (IBAN, BIC) Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Kamerové záznamy Ochrana zdraví a majetku (pouze v objektu skladu společnosti 4P&P)
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání Opatření před uzavřením smlouvy, oprávněný zájem Správce

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte 4P&P souhlas se zpracováním osobních údajů, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu adekvátní účelu, uvedenou vždy v textu příslušného souhlasu nebo do odvolání souhlasu. Konkrétně v případě (i) U-testu osobnosti na dobu trvání výběrového řízení na příslušnou pracovní pozici, (ii) zasílání pozvánek bývalým zaměstnancům na dobu 3 roky, (iii) zasílání nabídek spolupráce osobám registrovaným v systému Monitor na dobu 2 roky.

Příjemci osobních údajů

Ve společnosti 4P&P jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, případně jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, či dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu a garance odpovídajícího zabezpečení Vašeho soukromí. Jedná se například o (i) dodavatele a poskytovatele služeb (včetně on-line služeb) jakými jsou např. analytické nástroje, CRM systémy, technické služby a podpory, pojistné služby, logistické služby, právní služby; (ii) osoby zpracovávající firemní výkaznictví, účetnictví a obchodní administrativu 4P&P, (iii) případně jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností 4P&P.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s naší mateřskou (Advantage Smollan Ltd http://www.advantagesmollan.com/) či dceřinou (4P&P Slovakia spol. s r.o. (http://4pap.com/sk/) společností. K předání dochází především pro interní administrativní účely (například zajištění konzistentního a koherentního poskytování služeb našim zákazníkům, v rámci dodržování předpisů, provádění auditu a monitoringu, v rámci výzkumu a vývoje a k zajištění kvality poskytovaných služeb apod.). V určitých případech můžeme Vaše osobní údaje sdílet také v rámci všech členů skupiny, jejichž seznam najdete ZDE, a to především pokud nám její společnosti poskytují produkty a služby, např. systémy informačních technologií,

4P&P je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí například osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se 4P&P (např. dopravci a zaměstnanci dopravců), osobní údaje účastníků akcí pořádaných pro obchodní partnery Správce, popř. jiné údaje, které 4P&P obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že 4P&P bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností 4P&P své zaměstnance a další osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností 4P&P.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu Správce maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

4P&P soubory cookies používá v případě, že navštívíte internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

Technický název Vydavatel Účel o popis cookies Druh/ Doba trvání
CONSENT Google.com Nastavení jazyku webové stránky Permanentní (20 let)
Ga Google Analytics Slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla Permanentní (24 měsíců)
Gat Google Analytics Slouží k vyhodnocení požadavků na webové stránce Relační
Gid Google Analytics Slouží k identifikaci návštěvníka 24 hodin
Sessid 4pap.com Obsahuje odkaz na relaci uloženou na webovém serveru. V prohlížeči uživatele nejsou uloženy žádné informace a tento soubor cookies může používat pouze aktuální webová stránka Relační
cookieconsent_status 4pap.com Uchovává informaci o tom, zda si uživatel přál povolit analytické cookies. Permanentní

Relační cookies: Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

Permanentní cookies: Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě internetových stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit:

  1. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás 4P&P zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás 4P&P zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. 4P&P opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  3. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, 4P&P vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Správci neukládá zákonná povinnost.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  5. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby 4P&P Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, 4P&P Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
  6. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že 4P&P neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla společnosti 4P&P nebo emailem na gdpr@4pap.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018, datum poslední revize – leden 2020.

info.cz@4pap.com +420 257 318 953​​​​​​​​​​​​​​